Ultradźwiękowy wykrywacz 
	nieszczelności Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą Leakshooter V2 V3

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer±
LEAKSHOOTER V2+ (V3+)

Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa, wydawanie i odbiór towarów oraz urz±dzeń po serwisie możliwe tylko za po¶rednictwem kuriera.
Informacje dotycz±ce dezynfekcji urz±dzeń przeno¶nych: DEZYNFEKCJA URZˇDZEŃ PRZENO¦NYCH.

UltradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± Leakshooter Najnowsza ultradĽwiękowa technologia detekcji nieszczelno¶ci wspomagana kamer± umożliwia łatw±, szybk± i efektywn± lokalizację wycieków gazów sprężonych. Nie ma znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji. Możemy wykrywać wycieki sprężonego powietrza, azotu, helu, argonu, tlenu, mieszanek spawalniczych, acetylenu, gazu ziemnego (metanu), gazu płynnego (propanu-butanu), freonów, czynników chłodniczych i każdego innego gazu będ±cego pod ci¶nieniem większym niż 0,5bar (także pary). Działa to także w drug± stronę w przypadku instalacji podci¶nieniowych (próżniowych).
Najnowsze oprogramowanie Leakshooter V2+ pozwala automatycznie okre¶lić przybliżon± wielko¶ć i koszt wycieku sprężonego powietrza bez wypełniania tabel, skomplikowanych obliczeń czy wielokrotnych obliczeń. Leakshooter oblicza koszt w trybie rzeczywistym.
Każdy wyciek moze być zarejestrowany w formie zdjęcia zawieraj±cego wszystkie parametry. Dzięki temu nie ma konieczno¶ci tworzenia dodatkowej dokumentacji, a zrobione zdjęcia można od razu przesłać wykonawcy do wyceny naprawy czy kierownikowi wraz z oszacowanym kosztem.

Ale jak to działa...?


Duży wyciek gazu pod ci¶nieniem można z łatwo¶ci± usłyszeć gdyż powoduje charakterystyczny dĽwięk (o ile ogólny hałas na zakładzie go nie zagłusza). Oprócz dĽwięku słyszalnego dla człowieka czyli zakres od 16Hz do 20kHz nieszczelno¶ci powoduj± powstawanie ultradĽwięków (powyżej 20kHz). Podobnie jest z małymi wyciekami jednak ludzkie ucho nie jest już w stanie ich wychwycić (powoduj± powstanie wył±cznie ultradĽwięków). UltradĽwiękowy wykrywacz wychwytuje dĽwięki w tych częstotliwo¶ciach (powyżej 20kHz) i przetwarza je na dĽwięki słyszalne aby operator mógł "usłyszeć nieszczelno¶ć" w słuchawkach. DĽwięki słyszalne (np. hałas na zakładzie) nie przeszkadzaj± w pracy urz±dzenia gdyż maj± inn± częstotliwo¶ć. LEAKSHOOTER dodatkowo wyposażony jest w unikatow± technologię, która umożliwia podgl±d instalacji przez wbudowan± kamerę wraz ze wskazaniem miejsca wycieku. Dzięki temu nie tylko słyszymy nieszczelno¶ć, ale także j± "widzimy". LEAKSHOOTER może być z powodzeniem używany także bez słuchawek, jak kamera.

Wykrywanie nieszczelno¶ci przy użyciu Leakshooter V2+   Szacowanie kosztu wycieku sprężonego powietrza przy użyciu Leakshooter V2+
Dzięki specjalnemu oprogramowaniu Leakshooter w wersji V3+ możemy diagnozować odwadniacze parowe (separatory kondensatu na instalacji parowej). W tej wersji Leakshooter jest dodatkowo wyposażony w kamerę termowizyjn±. Diagnostyka odwadniaczy parowych jeszcze nigdy nie była taka prosta. Wbudowane oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po kroku automatycznie diagnozuj±c, dzięki czemu nawet pocz±tkuj±cy użytkownicy profesjonalnie okre¶laj± stan odwadniacza w kilkadziesi±t sekund.

Badanie odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+   Podstawowy ekran oprogramowania STRAPSHOOTER do diagnostyki odwadniaczy pary


UltradĽwięki to ważny element diagnostyki predyktywnej czyli wczesnego wykrywania potencjalnych usterek i problemów zanim będ± one miały wpływ na pracę danego urz±dzenia. Dzięki Leakshooter możemy diagnozować m.in. elementy wiruj±ce (np. łożyska, pompy, wentylatory, silniki). UltradĽwięki powstaj±ce przy ich pracy s± nieocenionym Ľródłem informacji. Dzięki diagnostyce predyktywnej możemy planować naprawy w dogodnym terminie, znacznie wcze¶niej nim dojdzie do kosztownej awarii.
Możliwe jest także lokalizowanie uszkodzeń elementów automatyki i sieci elektroenergetycznych (w zakresie wyładowań niezupełnych i koronowych).

UltradĽwięki wyładowania na liniach energetycznych   UltradĽwięki wyładowania w elementach automatyki
O producencie.
Synergys Technologies to innowacyjny francuski producent, którego mamy zaszczyt reprezentować na terytorium Polski. Jego do¶wiadczenie i wiedza konstruktorów umożliwiły stworzenie urz±dzenia pozwalaj±cego na now± jako¶ć w detekcji wycieków z instalacji.© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelno¶ci sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelno¶ci, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.