Ultradźwiękowy wykrywacz 
	nieszczelności Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Leakshooter ultradźwiękowa diagnostyka w energetyce

Badanie ultradĽwięków w energetyce i automatyce

UltradĽwięki mog± być wykorzystywane także przy diagnostyce zwi±zanej z elektryk± i energetyk±.
Usterki można wykrywać w różnym zakresie napięć od niskiego do wysokiego. Podstawowymi usterkami wykrywanymi za pomoc± ultradĽwięków s±:
- wyładowania niezupełne
- wyładowania koronowe
- wyładowania łukowe
- usterki transformatorów
- usterki automatyki

Zjawiska te powoduj± powstawanie ultradĽwięków, które mog± być wykrywane przez Leakshooter. Dzięki temu można wcze¶nie wykryć problemy zanim doprowadz± do tragicznych w skutach pożarów. W trakcie normalnej pracy urz±dzenia elektryczne mog± wytwarzać co najwyżej niewielki szum ultradĽwiękowy. Jednak gdy dochodz± do tego wyładowania towarzysz±ce usterce w słuchawkach pojawiaj± się charakterystyczne trzaski. Jest to jasny sygnał do dalszej diagnostyki urz±dzenia, gdy tylko będzie to możliwe (np. przy postoju zakładu).
Dzięki wbudowanej kamerze łatwo identyfikować podejrzane miejsca, które można natychmiast sfotografować i przekazać dalej. Zalet± tej metody jest możliwo¶ć badania urz±dzeń z bezpiecznej odległo¶ci w trakcie pracy.

Poniżej 2 przykłady:
UltradĽwięki wyładowania na liniach energetycznych
UltradĽwięki wyładowania na liniach energetycznych

UltradĽwięki wyładowania w elementach automatyki
UltradĽwięki wyładowania w elementach automatyki


Doskonałym uzupełnieniem diagnostyki elementów automatyki jest ocena termiczna elementów (w zakresie przegrzewania). Najnowszym rozwi±zaniem umożliwiaj±cym szybk± diagnostykę problemów termicznych jest termiczna kamera konturowa TSHOOTER. Umożliwia ona pomiar elementów powyżej zadanej przez użytkownika temperatury i wskazanie ich na ekranie bez zmiany jego kolorystyki (na obrazie rzeczywistym), zaznaczaj±c je konturami i podaj±c ich temperaturę.

TSHOOTER pomiar temperatury instalacji automatyki

Strona produktowa: TSHOOTER

Karta katalogowa (1,5 MB): Karta katalogowa termiczna kamera konturowa Tshooter

UWAGA
Elementy energetyczne stwarzaj± zagrożenia porażenia pr±dem. Należy zachować wszelkie niezbędne ¶rodki ostrożnosci oraz zapoznać się ze specyfik± instalacji na zakładzie.

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelno¶ci sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelno¶ci, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.