Ultradźwiękowy wykrywacz 
	nieszczelności Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Diagnostyka odwadniaczy parowych

Diagnostyka odwadniaczy na instalacjach sprężonej pary

Odwadniacze parowe (czasem nazywane separatorami kondensatu lub pułapkami wodnymi - ang. steam trap) to istotny element każdej instalacji parowej. Ich rol± jest odprowadzenie skroplonej wody (parokondensatu) z instalacji. Jest to konieczne ponieważ kondensat (nawet gor±cy) nie wykona tej samej pracy co para, a co za tym idzie instalacja będzie nieefektywna. Kondensat zbiera się w różnym tempie zależnie od wielu czynników przez co jego usuwanie musi odbywać się w sposób automatyczny. Jednocze¶nie z instalacji należy usun±ć zanieczyszczenia i powietrze, a pozostawić tylko parę. Odpowiadaj± za to automatyczne odwadniacze parowe różnego typu (termostatyczny, termodynamiczny, dzwonowy, pływakowy). Ich praca jest w pełni zautomatyzowana dzięki czemu usuwane s± zbędne produkty, a para pozostaje w instalacji. Niestety jak każde urz±dzenie także odwadniacze nie s± wieczne i niezawodne. Musz± być kontrolowane ponieważ ich awaria może prowadzić do różnych skutków np. do uderzeń wodnych (ang. water hammer) mog±cych skutkować nawet eksplozj± instalacji lub odwadniacza, problemów z regulacj± temperatury i ci¶nienia instalacji, korozj± na skutek nieprawidłowego odprowadzania kondensatu czy bardzo kosztown± utrat± pary.

Jak wykrywać problemy?
Ocena wzrokowa - niektóre uszkodzenia widać gołym okiem (szczególnie odwadniaczy pary nasyconej). Jednak przy parze przegrzanej (niewidocznej) oraz większo¶ci uszkodzeń nie będziemy w stanie prawidłowo stwierdzić czy odwadniacz działa prawidłowo i popełnimy fatalny bł±d.
Ocena akustyczna - pracuj±cy odwadniacz wytwarza liczne dĽwięki, ale człowiek słyszy dĽwięki tylko w ograniczonych zakresach czyli tzw. dĽwięki słyszalne. Stosowana dawniej metoda stetoskopu wymaga ogromnego do¶wiadczenia od diagnosty i jest obarczona ogromnym ryzykiem błędu. Dużo lepsza jest metoda badania ultradĽwięków przez specjalne detektory wyposażone w sondy dotykowe. Detektor przetwarza ultradĽwięki na dĽwięki słyszalne, które operator może usłyszeć. Dzięki tej metodzie można do¶ć dobrze diagnozować pracę odwadniacza i charakterystyczne sekwencje jego pracy. Oczywi¶cie wymaga ona sporego do¶wiadczenia i wielu lat praktyki.
Ocena termiczna - to kolejna z metod polegaj±ca na ocenie temperatury przed i za odwadniaczem. Niestety nie jest ona jednoznaczna gdyż nawet uszkodzony odwadniacz może mieć duż± różnicę temepratur co jest myl±ce.

Jak widać żadna z metod nie jest doskonała i jednoznaczna. Dlatego inżynierowie z Synergys Technologies poł±czyli je wszystkie w urz±dzeniu Leakshooter V3+ wraz ze specjalnym oprogramowaniem STRAPSHOOTER, które prowadzi użytkownika krok po kroku i umożliwia profesjonaln± diagnostykę przy minimalnym do¶wiadczeniu i wiedzy.

Badanie odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Podstawowy ekran oprogramowania STRAPSHOOTER do diagnostyki odwadniaczy pary

Badanie akustyczne (ultradĽwiękowe) odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Badanie termograficzne odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+


Podobnie jak przy wyciekach także tutaj Leakshooter zapewnia przejrzysty raport, który możemy łatwo zgrać do komputera.

Zobacz jak łatwo wykrywać nieszczelno¶ci z użyciem ultradĽwiękowego wykrywacza nieszczelno¶ci Leakshooter.
(filmy prezentuj± poprzedni± wersję wykrywacza Leakshooter już wyposażonego w oprogramowanie STRAPSHOOTER)

Jak często sprawdzać odwadniacze?
Wszystko zależy od instalacji, użytkowania, lokalizacji i stanu technicznego. Generalnie w większo¶ci aplikacji sprawdzenie 1 raz na kwartał daje dobre rezultaty jednak w miejscach krytycznych, na starej instalacji oraz w trudnych warunkach pracy dobr± praktyk± jest sprawdzanie 1 raz na miesi±c.
Dlatego tak ważne jest aby metoda sprawdzania była szybka, pewna i nie wymagała angażowania kosztownego serwisu zewnętrznego.
Leakshooter został stworzony wła¶nie do tego celu.

UWAGA
Instalacje pary s± szczególnie niebezpieczne. Należy zachować ostrożno¶ć przy pracy w ich pobliżu. Zawsze zachowaj odpowiednie ¶rodki bezpieczeństwa. Nigdy nie dotykaj instalacji gor±cej pary gołymi rękami.

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelno¶ci sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelno¶ci, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.